CONSULTING IN FINANCE & BUSINESS DEVELOPMENT

Externé poradenstvo v oblasti financií je veľmi užitočným nástrojom predovšetkým pre malé a stredné podniky, ktoré venujú väčšinu svojich kapacít na zabezpečenie zákaziek a odbytu pre svoje produkty a služby a tým zvyšovanie hodnoty svojich firiem. Hlavnou úlohou poradenstva je preto zabezpečenie a nastavenie správneho modelu riadenia financií a firemných procesov, ktoré tvoria hlavný podporný rámec pre rast ziskovosti a tým aj hodnoty malých a stredných podnikov.

 

O MNE

Som konzultant a business developer v oblasti financií, kontrolingu a optimalizácie procesov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti spravovania účtov, kontrolingu, analýzy, plánovania, nastavovania a optimalizácie procesov. Som tiež skúsený ekonóm a finančný analytik. 

 

Venujem sa hlavne finančnému a procesnému poradenstvu pre malé a stredné podniky a start-upy. Zameriavam sa v prvom rade na nárast ziskovosti a zvyšovanie efektívnosti procesov. Zabezpečujem plánovanie, kontroling a dlhodobý manažment cash-flow, optimalizáciu nákladov, manažment dlhu, a tiež nastavovanie a optimalizáciu procesov. Svoje služby poskytujem priamo alebo v prípade väčších projektov sprostredkovávam pre svojich klientov služby renomovaných firiem v oblasti daní, auditu, účtovníctva, informačných a komunikačných technológií a právnych služieb.

 

V NBS som od základu vybudoval a dlhé roky riadil oddelenie národných finančných účtov a IT podpory na úseku menovej politiky s štatistiky. Zameriaval som sa na konsolidáciu dát z rôznych zdrojov a vytvorenie jednotného analytického nástroja. Vytvoril a nastavil som jednotnú metodiku k súhrnnému obrazu o finančných tokoch v ekonomike Slovenska.

 

Pravidelne som prezentoval na medzinárodných konferenciách, publikoval odborné články o ekonomickom vývoji doma i v zahraničí a bol som členom mnohých medzinárodných pracovných skupín v ECB, OECD a BIS. Tiež som posôbil ako lektor na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 

V minulosti som pôsobil aj ako finančný riaditeľ v spoločnosti Bukóza a obchodný manažér v spoločnosti zaoberajúcej sa nákupom a predajom komodít v regióne strednej Európy. 

Jan Seman
Jan Seman
PONUKA
Audit finančného zdravia firmy
 • finančná analýza aktuálneho stavu z finančných výkazov, účtovníctva a operatívnej dokumentácie, interpretácia vývojových trendov
 • zadefinovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI’s) a ich porovnanie s benchmarkovými hodnotami

 

Finančný plán
 • vypracovanie finančného plánu v súlade s požiadavkami finančných inštitúcií pri získavaní finančných zdrojov na rozvoj firmy
 • predikcie vývoja finančného zdravia firmy pri rôznych scenároch vývoja (variantnosť riešení)
 • analýza finančných a investičných príležitostí
Finančný kontrolling
 • zabezpečenie tvorby ekonomickej pridanej hodnoty a zisku
 • metodika výpočtu krycieho príspevku a jeho využitie
 • analýza, vyhodnotenie a návrhy na zlepšenie používaného informačného sytému firmy

 

Riadenie nákladov
 • optimalizácia nákladov firmy - definovanie variabilných a fixných nákladov a krycieho príspevku a následná optimalizácia tvorby a štruktúry nákladov
 • riadenie nákladov podľa nákladových objektov a kalkulácia nákladov podľa aktivít

 

Riadenie finančných tokov
 • riadenie a plánovanie cash flow, prevádzkového hospodárskeho výsledku, rentability pracovného kapitálu
 • riadenie likvidity - celkovej, bežnej alebo okamžitej, stanovenie dopadov zmien faktorov na likviditu (zmena tržieb, splatnosti pohľadávok a záväzkov, tvorba a čerpanie zásob, rentability nákladov, rentability tržieb a pod.)

 

Optimalizácia procesov
 • analýza existujúcich firemných procesov (napr. organizačnej štruktúry, systému riadenia firmy, a pod.) a stanovenie kritických firemných procesov 
 • stanovenie kľúčových indikátorov (ako nástroja kontroly efektívnosti procesov) a tvorba predpokladov na ich riadenie
 • zmena a nové nastavenie procesov (t.j. optimalizácia a zlepšenie nevyhovujúcich a zaostávajúcich procesov)
 • realizácia podporných aktivít ako opis procesov, tvorba procesne orientovanej dokumentácie s popisom procesov (smernice, modely a pod.), dokumentovanie a definovanie vzťahov v rámci firmy, nastavenie komunikácie v spoločnosti, analýza jednotlivých požiadaviek na procesy (technológie, legislatíva a pod.), definovanie potrebnej infraštruktúry, definovanie zdrojov na zmenu procesu, definovanie kompetencií a pod.

 

Financovanie a riadenie dlhu
 • získavanie finančných prostriedkov na realizáciu nových projektov
 • riadenie dlhu - sledovanie a optimalizácia miery a štruktúry zadĺženosti firmy

 

Ekonomické analýzy a prognózy
 • analýza a predikcia ekonomického vývoja podľa jednotlivých indikátorov (HDP, inflácia, platobná bilancia, trh práce atď.)
 • komparatívne analýzy pre účely posudzovania a odporúčania investičných a obchodných príležitostí

 

Doplnkové služby
 • konzultácie a sprostredkovanie flexibilného finančno-prevádzkového softvéru 
 • konzultácie a sprostredkovanie účtovnícke a právnické služby formou outsourcingu 

 

ČLÁNKY
REFERENCIE
appostrofSpoluprácu s pánom Semanom považujem za veľmi prínosnú. Vypracoval a aplikoval pre našu firmu podrobný metodický postup vytvorenia prehľadných databáz údajov, popisujúcich činnosť jednotlivých nákladových stredísk. Analyzoval procesy a pracovné postupy v jednotlivých strediskách, na základe čoho zadefinoval variabilnú a fixnú zložku jednotlivých nákladov. Tým vytvoril základ výpočtu krycieho príspevku pre jednotlivé produkty a služby, čím výrazne zdokonalil procesy operatívneho riadenia nákladov a cenotvorby produktov a služieb našej spoločnosti. appostrof
article_thumb
Tomáš Bors|Managing partner Fridrich Bors – oprava automobilov
appostrofS pánom Semanom som konzultovala otázky cash flow, finančného plánu a nastavenia procesov spoločnosti LeTTa v súvislosti predaja novej série produkcie LeTTa a jej vyroby. Veľmi dôkladná, metodicky precízna a zrozumiteľne prezentovaná práca pána Semana mi pomohla viac pochopiť základné procesy v oblasti finančných tokov, komunikácie a marketingu, čo mi významne pomohlo v negociáciách v súvislosti s ďalšou expanziou produkcie mojej značky.appostrof
article_thumb
Nikoleta Rajnakova|Majiteľka LETTA, s.r.o.
appostrofV období expanzie našej spoločnosti sme oslovili pána Semana s požiadavkou na analýzu existujúcich firemných procesov v oblasti finančných tokov a komunikačnej stratégie vo vnútri spoločnosti ako aj vo vzťahu k obchodným partnerom. Koučingový prístup pána Semana výraznou mierou prispel k získaniu celistvejšieho pohľadu na fungovanie spoločnosti v súčasnosti a na potenciál jeho rozvoja v strednodobom až dlhodobom období. Jeho odborné znalosti a skúsenosti boli veľkým prínosom pri optimalizácii cash flow a komunikačnej stratégie spoločnosti.appostrof
article_thumb
Ing. Michaela Vadkerti|Konateľka FerMi, s.r.o.
appostrofV biznise v ktorom podnikám je pre mňa dôležité sa riadiť ženskou intuíciou, čo sa mi úspešne darí už niekoľko rokov. V istom okamihu som sa rozhodla vniesť do riadenia mojej firmy viac prvkov racionality a štruktúrovanosti a preto som oslovila pána Semana, ktorý sa tejto úlohy zhostil vynikajúco. Svojim schématickým a pragmatickým prístupom mi pomohol vybudovať novú koncepciu riadenia peňažných tokov, marketingovej a finančnej stratégie, komunikácie vo firme a voči klientom a dodávateľom, čím som svoju firmu posunula na ďalší stupeň v neustálom procese zdokonaľovania a rastu.appostrof
article_thumb
Viktorija Kendra|Majiteľka Viktorija beauty expert
KONTAKT

Ján Seman, s.r.o.

Košická 20, 821 09 Bratislava

 

IČO: 48 087 751
DIČ: 212 004 2650
IČ DPH: neplatca DPH
   
TEL.: +421 905 463 289
E-MAIL: seman@janseman.sk
qrcode saim
Všetky položky sú povinné